Privatumo politika

Ecocredit.lt (Bendrovė UAB „Sostinės kreditai“) užtikrina, kad mūsų renkama informacija apie Jus yra apsaugota. Naudodamiesi mūsų svetaine ar paslaugomis Jūs sutinkate su duomenų apie Jus rinkimu naudojimu ir dalijimusi pagal Privatumo politikos nuostatas. Vartotojai Svetainėje nurodydami savo Asmens duomenis, sutinka, kad UAB „Sostinės kreditai“ juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

Vartotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai registruojasi svetainėje. Ši Privatumo politika automatiškai taikoma ir Vartotojams, kurie neprisiregistravę naudojasi svetaine, kiek tai leidžia svetainės bendrosios taisyklės.

Su Privatumo politika galima susipažinti pakartotinai bet kuriuo metu svetainėje, telefonu arba atvykus į Bendrovės biurą, esantį adresu Olimpiečių g.1-26, Vilnius.

 

1. Sąvokos

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Duomenų valdytojas – UAB Sostinės kreditai, įregistruotas Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre: identifikavimo kodas – P4478.

Duomenų tvarkytojas – UAB „Creditonline“, esanti adresu Kuršių g. 7, Kaunas.

Vartojimo kreditai, paskolos – sutartis, kuria viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita.

IP adresas – unikalus numeris, identifikuojantis kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą įrenginį, kuris jungiasi prie interneto. IP adresas gali būti naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti;

Svetainė – tai interneto svetainė www.ecocredit.lt

Įmonė – LR Registrų centro Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruota Sostinės kreditai, UAB, juridinio asmens kodas 302513887, registruotos buveinės adresas Olimpiečių g.1-26, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Tiesioginė rinkodara – visos veiklos, kurios įgalina Svetainės administratorių siūlyti paslaugas arba perduoti bet kurias kitas žinias Vartotojui paštu, telefonu arba kitomis tiesioginėmis priemonėmis, siekiant informuoti Vartotoją arba siekiant gauti iš jo atsakymą, bei visas su tuo susijusias paslaugas.

 

2. Kodėl renkami asmens duomenys

2.1. Duomenis mes naudojame tam, kad galėtume suteikti Jums savo paslaugas, teikti pagalbą, informaciją, siųsti pranešimus, pasiūlymus ir informaciją apie akcijas, apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises ir interesus.

2.2. Informacija apie jus mes naudojame:

 • Jūsų tapatybei patikrinti;
 • Jūsų paraiškai apdoroti ir suteikti Jums paslaugas;
 • Įvertinti Jūsų gebėjimą grąžinti paskolą bei pasiūlyti Jums tinkamiausia mūsų paslaugų variantą prieš sukuriant sutartinę prievolę;
 • Pasiūlyti naujas ir esamas paslaugas (SMS, el. paštu);
 • Pinigų sumoms išieškoti teisminiu ar ikiteisminiu būdu, jei esate mums skolingas;
 • Susisiekti su Jumis informavimo apie įvykusius pokyčius, susidariusią skolą ar gauti reikiamą informaciją susijusią su paslaugų teikimu.
 • Mūsų svetainei administruoti ir tobulinti;
 • Statistiniais ir rinkodaros tyrimo tikslais – įvertinti ir išsiaiškinti reklamos, kurią mes teikiame Jums ir kitiems asmenims veiksmingumą, ir teikti Jums aktualią reklamą;
 • Visais kitais teisėto naudojimo tikslais.
 • Duomenų saugojimo terminas: 10 (dešimt) metų nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos.

 

3. Mūsų renkama informacija

Registracijos formoje privaloma pateikti šiuos tikslius duomenis:

 • Vardas, pavardė;
 • Asmens kodas;
 • Nuotrauka;
 • Miestas, gatvė, namo numeris, buto numeris, pašto kodas, deklaruota gyvenamoji vieta bei gyvenamoji vieta;
 • Elektroninio pašto adresą;
 • Telefono numerį;
 • Darbo vieta, pavadinimas, užimamos pareigos;
 • Banko sąskaita;
 • Šeimyninė padėtis;
 • Šeimos pajamos per mėnesį, šeimos gaunamų pajamų šaltiniai;
 • Turimi finansiniai įsipareigojimai, turimi šeimos finansiniai įsipareigojimai.

 

4. Kokiais būdais renkama asmeninė informacija

4.1. Asmeniškai Jūsų teikiama informacija, pavyzdžiui, pildydamas vartojimo kredito paraišką mūsų internetinėje svetainėje, ar atvykdamas į mūsų buveinę;

4.2. Informacija gaunama iš trečiųjų šalių. Informaciją apie Jus iš trečiųjų asmenų galime gauti sprendžiant dėl vartojimo kredito išdavimo atitinkamuose registruose (įskaitant registrus, kuriuose kaupiama informacija apie pajamas kredito istorija, skolas tretiesiems asmenims, adresus, negaliojančius tapatybės dokumentus, sukčiavimo pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo atvejus), agentūrose, finansinėse institucijose yra vertinamas Jūsų kreditingumas, finansinė būklė, ankstesnės ir esamos skolos bei įsipareigojimai, bei darbinė padėtis, atliekama identifiakcija gaunami asmens tapatyb3 patvirtinnatys duomenys: nuotrauka bei asmens tapatybės kortelės arba paso duomenys.

4.3. Profiliuojant duomenis - tai bet koks automatinis asmens duomenų tvarkymas, siekiant įvertinti asmenines savybes ir pasiūlyti konkretų pasiūlymą, konkrečiam asmeniui. Pasiūlymui renkami tokie duomenys: darbo užmokesčio dydis, kreditingumo reitingo analizė, šeimyninė padėtis ir pan.

 

5. Būdai, kuriais yra išreiškiamas sutikimas tvarkyti asmens duomenis

Sutikimą tvarkyti, rinkti, naudoti, dalintis Jūsų asmens duomenis yra išreiškiate mūsų internetinėje svetainėje perskaitydamas sutikimą tvarkyti asmens duomenis ir jį patvirtinate atlikdamas Bendrovės numatytą 0,29 ct registracijos mokestį. Sutikimą dėl naudojimosi asmens duomenimis galite išreikšti taip pat ir atvykdami į mūsų buveinę adresu J. Basanavičiaus g. 25a-21, Vilnius.

 

6. Dalijimasis informacija

 • Bet kuriuo metu galime atskleisti Jūsų duomenis savo grupės darbuotojams
 • Tretiesiems asmenims ši informacija gali būti teikiama dėl šių priežasčių:
 • Parduodant visą ar dalį bendrovės;
 • Kai privalome tai padaryti dėl teisinių reikalavimų;
 • Siekiant sumažinti užkirsti kelią sukčiavimui ar padėti nuo jo apsisaugoti;
 • Siekiant įvertinti asmens mokumą ir valdyti įsiskolinimą;
 • Gaunant kliento prašymą perkelti surinktą informaciją tretiesiems asmenims arba pačiam klientui.

 

7. Turimos teisės dėl Jūsų duomenų naudojimo

 • Pateikęs užklausą svetainės administratoriui raštu/ el. paštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 metus. Informacija Vartotojui pateikiama raštu jo nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Svetainės administratorius teikia Vartotojui kartą per kalendorinius metus. Galite bet kada susipažinti su savo pateiktais Asmens duomenimis prisijungęs prie savo paskyros;
 • Jūs turite teisę pateikti užklausą Svetainės administratoriui raštu, elektroniniu paštu reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Vartotojas nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Svetainės administratorius įsipareigoja pranešti Vartotojui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą per 5 dienas nuo šių veiksmų atlikimo dienos.
 • Jūs turite teisę į duomenų perkeliamumą ir Jūsų prašymu mes persiųsime Jums arba tiesiogiai kitam duomenų valdytojui (kai tai techniškai įmanoma) su Jumis susijusius susistemintus asmens duomenis, įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu.
 • Jūs turite teisę bet kuriuo metu reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis jeigu Jūsų reikalavimas yra atitinka Bendrųjų duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 1 punkto nustatytus reikalavimus. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. UAB „Sostinės kreditai“ iš Vartotojo gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, UAB „Sostinės kreditai“ turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 • Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti elektroniniu paštu gaunamų mūsų naujienlaiškių, SMS pranešimų ar kitos panašios reklaminės informacijos susisiekdami su mumis.

 

8. Kaip su mumis susisiekti

Galite kreiptis į mus, pateikdami užklausas, prašymus ar komentarus dėl mūsų Privatumo politikos taip pat atnaujinti mūsų turimą informaciją apie jus ar jūsų parinktis. Kviečiame bendrauti bet kokiais klausimais el. pašto adresu: info@ecocredt.lt ar telefonu: 865697000.

Taip pat galite parašyti mums adresu:
UAB „Sostinės kreditai“ Buveinės adresas: Olimpiečių g.1-26, Vilnius, LT-03108

 

9. Slapukų naudojimas

9.1. www.ecocredit.lt svetainėje slapukai (angl. „cookies“) Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų tinklo naršyklę ir saugomos kompiuterio atmintyje. Naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskiro turinio populiarumą. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti svetainės lankytojo tapatybės.

9.2. Kai pirmą kartą apsilankote mūsų tinklalapyje, slapukai yra perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina Jums naršymą jau lankytame tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tokiu atveju kai kurios Ecocredit tinklalapio funkcijos gali neveikti.

10. Baigiamosios nuostatos

Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus, kuriuos atlikti UAB „Sostinės kreditai“ turi teisę bet kada, Vartotojai visuomet bus informuoti Svetainėje ir/ar elektroniniu paštu.