Registracija

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Užpildykite tiksliai visus prašomus duomenis
Atidžiai perskaitykite sutikimą tvarkyti asmens duomenis

Remiantis LR vartojimo kredito įstatymo, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei ES Reglamentu 2016/679 ir kitais teisės aktais Bendrovė UAB “Sostinės kreditai”, į.k. 302513887, kurios asmens duomenų valdytojo numeris P4478 tvarko, perduoda ir prižiūri žemiau įvardintus klientų asmens duomenis:

1. Kliento mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti, asmens tapatybei nustatyti, Kliento asmens duomenims patikrinti/patikslinti, Kredito sutarčiai vykdyti Klientas privalo pateikti Bendrovės prašomus asmens duomenis. Klientui nepateikus savo asmens duomenų, Bendrovė neturės galimybės įvertinti Kliento mokumo ir valdyti įsiskolinimo, nustatyti asmens tapatybės, patikrinti/patikslinti Kliento asmens duomenų, sudaryti ir tinkamai vykdyti Kredito sutarties. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali įtakoti Jūsų galimybę sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas.

2. Bendrovė įsipareigoja užtikrinti Kliento asmens duomenų saugumą. Visi Bendrovės darbuotojai bei atstovai įsipareigoja saugoti Bendrovės Klientų asmens duomenų paslaptį. Bendrovė įsipareigoja įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo tretiesiems asmenims, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

3. Klientas, manantis, jog jo asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kad būtų apgintos galimai pažeistos Kliento teisės ar teisėti interesai.

4. Klientas, ([jūsų asmens kodas]) atsižvelgdamas į šio priedo 1 punkte nurodytą teisėtą Bendrovės interesą bei siekdamas tinkamai įgyvendinti ir užtikrinti savo teisių bei teisėtų interesų apsaugą, sutinka, kad Bendrovė:

4.1. tikrintų ir tvarkytų Klientų duomenis: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, Centrinės hipotekos įstaigos, Valstybės įmonės Registrų centras, Lietuvos bankas, UAB “Creditinfo Lietuva”, Gyventojų registro tarnyba, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras. Mokumo įvertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais iš išvardytų institucijų gautų ir toliau tvarkytų šiuos Kliento asmens duomenis:

4.1.1. Iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos: asmens kodą, vardą, pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą, deklaravimo datą, informaciją apie šeiminę padėtį ir jos pasikeitimo datą, nepilnamečių vaikų skaičių.

4.1.2. Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: informaciją apie darbdavį, įdarbinimus ir atleidimus, vertimąsi ūkine ar individualia veikla, gautas ir paskirtas pastovias ir vienkartines socialines išmokas, pajamų tipą, šaltinius ir sumas, socialinių išmokų tipą, socialinio draudimo draudėją, socialinio draudimo periodo (termino) pradžias ir pabaigas.

f4.1.3. Iš Nekilnojamojo turto registro: nekilnojamojo turto registro numerį, nekilnojamojo turto objektą, adresą, nuosavybės teisę ir kitus registro duomenis, reikalingus identifikuoti objektą bei jo savininką (-us).

4.1.4. Iš Lietuvos banko PRDB duomenų bazės – vardą, pavardę, asmens kodą, pradelstas skolas, dabartinius įsipareigojimus – mėnesines įmokas, istorinius duomenis apie įsipareigojimus. Iš NASIS – asmens kodą, vardą, pavardę ir pageidavimo pobūdį – pageidauja gauti paskolą ar nepageidauja.

4.1.5. Iš UAB „Creditinfo Lietuva“: informaciją apie Kliento įsiskolinimų bei įsipareigojimų tretiesiems asmenims dydžius ir terminus, taip pat apie bendrą kredito reitingą, finansinio sandorio rūšį, kredito limitą, įsipareigojimų įvykdymo terminą, įsipareigojimų vykdymo periodą, įsipareigojimų vykdymo istoriją, nekredituotinų asmenų sąrašą.

4.1.6. Iš Kliento banko (-ų) ir kitų kredito įstaigų bei finansų įmonių, kurios verčiasi kreditine ir (arba) finansine veikla:

4.1.6.1. asmens tapatybės duomenis bei duomenis kontaktams: asmens vardą (-us), pavardę, asmens kodą (įskaitant pasikeitusius), gyvenamąją vietą, kontaktinę informaciją (telefono numerius, el. pašto adresus), asmens dokumentų duomenis, šeiminę padėtį, nepilnamečių vaikų bei išlaikytinių skaičių;

4.1.6.2. finansinės padėties duomenis: informaciją apie darbdavį, darbovietę, vertimąsi ūkine ar individualia veikla, pajamas iš jos (įskaitant gautas ir paskirtas valstybinio socialinio draudimo periodines ir neperiodines išmokas), gaunamų pajamų rūšį bei pobūdį, pajamų mokesčio deklaracijos duomenis, turimą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą (įskaitant transporto priemones), turtines teises bei jų suvaržymus.

4.1.6.3. finansinių įsipareigojimų ir jų vykdymo duomenis: paraiškų duomenis, pageidaujamus finansinius įsipareigojimus, kontrahentus, įsipareigojimų rūšį, kredito reitingą, įsipareigojimo sumą (limitą), palūkanų normą, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydį, įsipareigojimų grąžinimo tvarką bei terminus, uždelsto mokėjimo dydį ir vėlavimo terminą, kitus duomenis apie įsipareigojimų vykdymą bei duomenis apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir įsipareigojimų vykdymą.

4.1.6.4. kitus Klientui pateiktus duomenis bei kitą su išvardytais duomenimis susijusią informaciją.

4.2. Asmens tapatybės nustatymo ir tinkamo Sutarties vykdymo tikslu iš Kliento banko gautų ir toliau tvarkytų šiuos Kliento asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, nuotrauką, banko sąskaitų ir/ar mokėjimo kortelių numerius, mokėjimo paskirties unikalų tekstą, įmokos tipą, įmokos datą, įmokos sumą, mokėjimo dokumento numerį, unikalų operacijos archyvo numerį, Kliento kodą gavėjo informacinėje sistemoje, valiutos ekvivalentą.

4.3. Asmens duomenų tikrinimo/tikslinimo tikslu iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos: asmens kodą, vardą, pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą, deklaravimo datą, informaciją apie šeiminę padėtį ir jos pasikeitimo datą, nepilnamečių vaikų skaičių, asmens dokumento būseną, asmens dokumento rūšį, kitus asmens dokumento duomenis.

4.4. Tinkamo Sutarties vykdymo tikslu tiesiogiai iš Kliento gautų ir toliau tvarkytų šiuos Kliento asmens duomenis: asmens kodą, vardą, pavardę, nuotrauką, gyvenamosios bei deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, telefono (įskaitant mobiliojo telefono) numerius, elektroninio pašto adresus, telefonų kontaktams numerius ir kitus asmens duomenis kontaktams. Tuo atveju, jei keičiasi kliento pavardė, ji pakeičiama Kredito gavėjui elektoniniu paštu atsiuntus pavardės pasikeitimą patvirtinančio dokumento kopiją.

5. Klientas sutinka, kad Bendrovė perduotų trečiajam asmeniui visus turimus Kliento asmens duomenis, įskaitant Kliento asmens kodą, vardą, pavardę, gyvenamosios bei deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, telefono (įskaitant mobiliojo telefono) numerius, elektroninio pašto adresus, telefonų kontaktams numerius ir kitus asmens duomenis kontaktams, banko sąskaitų ir (ar) mokėjimo kortelių numerius, reikalavimo dydį, reikalavimo įvykdymo terminą, reikalavimo atsiradimo datą, bet tuo neapsiribojant, kai:

5.1. bendrovė perleidžia iš Sutarties kylančius reikalavimus trečiajam asmeniui;

5.2. trečiajam asmeniui perkeliama Kliento skola Bendrovei;

5.3. trečiajam asmeniui perimant reikalavimą regreso tvarka ar subrogacijos būdu;

5.4. kitu būdu perleidžiant trečiajam asmeniui iš Sutarties kylančias teises ir pareigas ar parduodant jam Kliento skolą Bendrovei.

6. UAB „Sostinės kreditai” klientui delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, teikia informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131) taip pat, prieš tai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka informavusi Klientą, kitų jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams, finansų paslaugas teikiančioms įmonėms ir įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, skolų valdymo įmonėms ir kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

7. Klientas sutinka, kad Bendrovė perduotų 4.1.5. nurodytus duomenis bankams ir kitoms kredito įstaigoms bei finansų įmonėms, kurios verčiasi kreditine ir (arba) finansine veikla, jei pastarosios prašo šių duomenų mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais.

8. Jei Klientas, pasirašydamas sutartį turi teisę:

8.1. sutikti, kad Bendrovė tiesioginės rinkodaros tikslais turi teisę tvarkyti šiuos Kliento asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, adresą korespondencijai siųsti, telefono (įskaitant mobiliojo telefono) numerius, elektroninio pašto adresą.

8.2. nesutikti, kad Bendrovė tvarkytų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant ir profiliavimą, bei kai asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 dalies e arba f punktus, įskaitant profiliavimą reminatis tomis nuostatomis.

9. Jei Klientas, pasirašydamas Sutartį, sutinka, 8.1 punkte nurodytus Kliento asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Bendrovė turi teisę teikti tretiesiems asmenims, jei prieš teikdama minėtus Kliento asmens duomenis informuos Klientą, kam ir kokiu tikslu teikiami jo asmens duomenys.

10. Jei Klientas, pasirašydamas Sutartį, sutinka, 8.1 punkte nurodytus Kliento asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Bendrovė turi teisę gauti iš trečiųjų asmenų, kurie turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, jei tretysis asmuo, prieš teikdamas Kliento duomenis Bendrovei, informuos Klientą, kokiais tikslais Kliento asmens duomenys bus teikiami Bendrovei.

11. Klientas sutinka, kad jo asmens duomenys, išvardyti 4, 5 bei 8.1 punktuose, būtų teikiami duomenų gavėjams, esantiems Europos Sąjungos ir ne Europos Sąjungos valstybėse narėse.

12. Klientas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad:

12.1. turi teisę, patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jų tvarkymo būdu, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

12.2. turi teisę reikalauti ištaisyti, ištrinti (teisė būti pamirštam) savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų;

12.3. turi teisę, nurodydamas nesutikimo motyvus, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba tretysis asmuo, kuriam teikiami jo asmens duomenys.

12.4. turi teisę, kad duomenų subjektui nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą;

12.5. turi teisę į duomenų perkeliamumą.

13. Nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, taip pat reikalavimą ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus Klientas gali išreikšti raštu per savitarnos sistemą arba atvykęs į Bendrovės Klientų aptarnavimo padalinį ir pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

14. Kreditų biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo.

Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.